Giải cứu chúa công Menu

Character
{if ($list_new.category_id == 1)}

Tin tức

Trang chủ > Tin tức {elseif ($list_new.category_id == 2)}

Sự kiện

Trang chủ > Sự kiện {/if}
{$list_new.content}

Tin liên quan